José Ignacio, et felicito fill

No m’adreço específicament al ministre Wert, ni a Bauzà, ni tan sols a Rosa Díez. Ells tenen molt clar el que volen aconseguir i com aconseguir-ho. M’adreço a qualsevol castellanoparlant d’altres zones d’Espanya, per mirar de fer-los entendre una cosa:

Parlo català. No ho faig per fotre als demés, ni per voler ser diferent, ni per mala educació… No, senzillament, és la primera llengua que vaig aprendre de petit. Això pot ser els sorprendrà, però és un fet. Un aprén la llengua que sent parlar quan és petit, i això passa a dins d’Espanya: hi ha territoris on la llengua pròpia no és el castellà.

“Tranquilos, al final del texto colgaré la versión en castellano, para que me entiendan.”

Jo vaig néixer en un poble on es parla un idioma de Espanya. Les primeres paraules que vaig aprendre de ma mare van ser en aqueix idioma de Espanya. Quan era un nin, a la tele només hi havia dos canals, però parlaven diferent. Parlaven semblant a la mare, però jo no ho acabava d’entendre. Jo pensava que seria anglès. Quan vaig començar a anar al “cole”, jo ja havia après algunes paraules en anglès, a més a més, la “senyo” ens parlava en anglès lentament. Quan venia un nin nou, que només parlava anglès, nosaltres li parlàvem també en anglès tant bé com podíem, però amb el temps el nin nou entenia l’espanyol i inclòs arribava a parlar-lo, per que al carrer vivíem en es nostre espanyol.

Sr. Wert, substituesqui les paraules de l’anterior paràgraf “anglès” per “castellà” i “de Espanya” per “català/gallec/euskera/bable”.

Jo parl una llengua d’es meu país, que és Espanya, en canvi a Madrid no puc parlar una llengua d’es meu país. Estic demanant massa?

L’article 3 de la “Constitución Española” diu:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

No hi veig per enlloc que es respecti l’oficialitat del català, ni que tingui els mateixos drets i deures que la llengua oficial, ni que sigui “objeto de especial respeto y protección”.

I si, la disglòssia existeix.

El Sr. Wert, com a sociòleg n’és molt conscient. Ho sap i se li’n fot. O inclòs vol treure profit d’aquest fet per a uniformitzar la població espanyola fent servir com a motlle el castellà. D’aquí el seu “Españolizar a los niños catalanes” (sic). I UPyD s’apunta al carro. UPyD te en el seu programa electoral diverses modificacions a la Constitució, entre les quals està eliminar l’apartat 3.

El castellà és un idioma potent, en una posició dominant. És oficial de l’estat, i ho ha estat durant molts segles, cosa que no es pot dir del català. Afirmar que el castellà està reculant o que està en perill als païssos de parla catalana és una fal·làcia.

Els idiomes competeixen entre si per el temps d’ús. Des del moment en que ningú pot parlar dues llengües al mateix temps. El castellà acapara el temps pràcticament a totes parts. Al carrer de les grans ciutats, als mitjans de comunicació. Al País Valencià el català és un idioma en situació de retrocés, i necessita suport addicional per a no desaparèixer, com està passant a la ciutat d’Alacant (el coneixement del català ha caigut un 30% en 14 anys). Al País Valencià, de 50 canals de TDT, només es parla en català en 2, que són públics i els estan desmantellant. A Catalunya, l’estadística millora, 13 de 50, però tot i això, 8 canals són d’un mitjà públic amenaçat per retallades. A la premsa escrita, hi ha periòdics que ja van fent camí en català, però tan sols al principat. En la ràdio, també millora l’estadística, però comptant amb emissores d’àmbit local.

La presència de pel·lícules doblades al català als cinemes és ridícula. Fins i tot, les grans multinacionals, com la Disney, es neguen a que les seves pel·lícules siguin doblades al català, ni que sigui pagant nosaltres.

L’ús social del català al carrer està perdent terreny, sobre tot a les grans ciutats. El meu fill quan surt al parc a jugar es relaciona amb altres nens en castellà, per que hi ha molta immigració. Això no és ni bo ni dolent, senzillament és un fet.

On hi visc jo el meu fill pot veure 4 canals que emeten dibuixos animats, i tansols pot veure’ls en català en 1. Si busco pel·licules de dibuixos en DVD, no hi ha en català. Hi ha en castellà, anglès, francès, polonès (!), rus (!), eslovac(!).

Sr. Wert, Sr. Bauzà, Sr. Fabra, si impedeixen que el català sigui vehicular a les escoles, el català desapareixerà en dues generacions. Els meus nets no parlaràn català. Pot ser que per a Wert i UPyD això no sigui prioritari, que el català sigui un idioma que no serveixi per a res. Que té molta literatura darrera? Bah, també el llatí i mireu què li ha passat. Ho entenc, però no estic d’acord. Per a mi sí que és prioritari. Ni que sigui per honorar als meus pares i els meus avis.

Vaig veure el documental “Si un sol alumne ho demana”, on un pare expressava la seva preocupació per que les seves filles surtin de l’escola amb un domini del castellà deficient. Ho entenc, però crec que s’equivoca. Dubto que el domini sigui inferior als alumnes andalusos, per exemple. Em pregunto si aquest senyor es preocuparia a Andalusia per que les seves filles parlessin castellà amb accent andalús…

I això d’estudiar en anglès ho veig com una manera més de marejar al personal. Avui en dia, si al meu fill li compro un DVD de dibuixos animats, ve en diversos idiomes: castellà, anglès, francès, polonès, rus, eslovac… però mai en català. MAI

Qui és el ciutadà de segona? Vostès, a qui ningú l’obliga a parlar català? O jo, que no em volen deixar parlar en català? Quins privilegis diuen vostès que tenc? Pagar més impostos i rebre menys serveis? Que jo sàpiga, El Institut Cervantes, que jo també pago amb els meus impostos, fa molt poca feina per a afavorir el català…

Felicitats, José Ignacio, ja tens aprovada la teva llei de l’educació. Tant de bo el teu “regnat” duri una legislatura i puguem desfer el mal que has fet.

“Especial respeto y protección”…

VERSIÓN CASTELLANA

­­No me dirijo específicamente al ministro Wert, ni a Bauzà, ni siquiera a Rosa Díez. Ellos tienen muy claro lo que quieren y cómo hacerlo. Me dirijo a cualquier castellanoparlante de otras zonas de España, por intentar hacerles comprender una cosa:

Hablo catalán. No lo hago por joder, ni por querer ser diferente, ni por mala educación… No. Sencillamente es la primera lengua que aprendí de pequeño. Puede que les sorprenda, pero es un hecho. Uno aprende a hablar en la lengua que le hablan de pequeño, y eso pasa dentro de España: hay territorios en los que la lengua propia no es el castellano.

Nací en un pueblo en el que se habla un idioma de España. Las primeras palabras que aprendí de mi madre fueron en “ese” idioma de España. Cuando era pequeño, en la tele sólo había dos canales, que hablaban diferente. Se parecía a lo que hablaba mamá, pero yo no lo acababa de entender. Llegué a pensar que hablaban inglés…

Cuando empecé a ir al “cole”, la “seño” nos hablaba en inglés, despacito para que la entendieramos. Cuando venía un niño nuevo, de fuera del pueblo, que sólo hablaba inglés, nosotros le hablábamos tambien en inglés tan bien como sabíamos, pero con el tiempo el niño entendía nuestro español e incluso acababa hablando en nuestro español.

El artículo 3 de la constitución española dice:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

No veo por ninguna parte señales de respeto a la oficialidad del catalán, ni que tenga los mismos derechos y deberes que la lengua oficial, ni que sea objeto de especial respeto y protección.

Y si, la disglosia existe.

El Sr. Wert, como sociólogo, es muy consciente de este hecho. Lo sabe y no le importa. De hecho quiere aprovecharlo para uniformizar la población española utilizando como patrón el modelo castellano. De ahí su frase “Españolizar a los niños catalanes” (sic). UPyD se apunta al carro. Ellos tienen en su programa electoral varias propuestas de modificación de la constitución, entre ellas, eliminar el apartado 3 del artículo 3.

El castellano es un idioma potente , en una posición dominante . Es oficial del estado , y lo ha sido durante muchos siglos , lo que no se puede decir del catalán . Afirmar que el castellano está retrocediendo o que está en peligro a los países de habla catalana es una falacia .

Los idiomas compiten entre sí por el tiempo de uso . Dado que nadie puede hablar dos lenguas al mismo tiempo . El castellano acapara el tiempo prácticamente a todas partes . En la calle de las grandes ciudades , los medios de comunicación. En el País Valenciano el catalán es un idioma en situación de retroceso, y necesita apoyo adicional para no desaparecer , como está pasando en la ciudad de Alicante ( el conocimiento del catalán ha caído un 30% en 14 años ). En el País Valenciano, de 50 canales de TDT , sólo se habla en catalán en 2 , que son públicos y los están desmantelando. En Cataluña , la estadística mejora, 13 de 50, pero a pesar de ello , 8 canales son de un medio público amenazado por recortes. En la prensa escrita, hay periódicos que se abren paso en catalán, pero tan sólo en Cataluña. En la radio también mejora la estadística , pero si tenemos en cuenta las emisoras de ámbito local .

La presencia de películas dobladas al catalán en los cines es ridícula . Incluso las grandes multinacionales , como la Disney , se niegan a que sus películas sean dobladas al catalán, aunque sea pagando nosotros .

El uso social del catalán en la calle está perdiendo terreno, sobre todo en las grandes ciudades . Mi hijo cuando sale al parque a jugar se relaciona con otros niños en castellano, por que hay mucha inmigración . Esto no es ni bueno ni malo , simplemente es un hecho.

Donde vivo yo mi hijo puede ver 4 canales que emiten dibujos animados , y tan solo puede verlos en catalán en 1. Si busco películas de dibujos en DVD, no hay en catalán . Hay en castellano, inglés , francés , polaco ( ! ) , Ruso ( ! ) , Eslovaco ( ! ) .

Sr. Wert, Sr. Bauzà, Sr. Fabra, si impiden que el catalán sea vehicular en las escuelas , el catalán desaparecerá en dos generaciones . Mis nietos no hablan catalán . Puede que para Wert y UPyD esto no sea prioritario, que el catalán sea un idioma que no sirva para nada. Que tiene mucha literatura detrás? Bah, también el latín y mirad qué le ha pasado . Lo entiendo , pero no estoy de acuerdo . Para mí sí es prioritario . Ni que sea para honrar a mis padres y mis abuelos .

Vi el documental ” Si un sol alumne ho demana” , donde un padre expresaba su preocupación por que sus hijas salgan de la escuela con un dominio del castellano deficiente. Lo entiendo , pero creo que se equivoca . Dudo que el dominio sea inferior a los alumnos andaluces , por ejemplo. Me pregunto si este señor se preocuparía en Andalucía para que sus hijas hablaran castellano con acento andaluz …

Y esto de estudiar en inglés lo veo como una manera más de marear al personal . Hoy en día , si a mi hijo le compro un DVD de dibujos animados , viene en varios idiomas : castellano, inglés , francés , polaco , ruso , eslovaco … pero nunca en catalán . NUNCA

Quién es el ciudadano de segunda ? Ustedes , a quien nadie le obliga a hablar catalán ? O yo , que no me quieren dejar hablar en catalán ? Qué privilegios dicen ustedes que tengo ? Pagar más impuestos y recibir menos servicios ? Que yo sepa , el Instituto Cervantes , que yo también pago con mis impuestos , hace muy poco trabajo para favorecer el catalán …

Felicidades , José Ignacio , ya tienes aprobada tu ley de la educación. Ojalá tu “reinado” dure una legislatura y podamos deshacer el daño que has hecho .

” Especial Respeto y protección ” …

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s